infoinschrijvingsgeld 01inschrijvingsgeld 02inschrijvingsgeld 03


1. Hoeveel inschrijvingsgeld moet ik betalen ?
2. Kan ik een volledige vrijstelling van cursusgeld krijgen, en dus gratis inschrijven ?
3. Wanneer krijg ik een gedeeltelijke vrijstelling en betaal ik minder cursusgeld ?
4. Kan ik als gepensioneerde ook genieten van verminderd inschrijvingsgeld ?
5. Zijn er extra studiekosten ?


Behoudens wijzigingen opgelegd door de overheid bedraagt het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs een standaardtarief van 1,50 euro per lestijd.

Dit geldt voor alle opleidingen met uitzondering van de cursussen Nederlands tweede taal (NT2). Het standaardtarief voor die opleidingen is 0,60 euro per lestijd.

Je betaalt via bancontact, PC-banking of met opleidingscheques op het moment van inschrijving.

1. Hoeveel inschrijvingsgeld moet ik betalen ?

Je kan de juiste tarieven voor het inschrijvingsgeld opzoeken op het uurrooster van de gekozen cursus en op elke cursusfiche, die je in ons aanbod kan terugvinden. Soms kan je ook in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Meer informatie hierover kan je verder op deze pagina nalezen.

Alle opleidingen in CVO Leerstad behalve de cursussen NT2

Aantal lestijden per cursus Volledig inschrijvingsgeld Verminderd inschrijvingsgeld
 40  € 60  € 12
 60  € 90  € 18
 80  € 120  € 24
 120  € 180  € 36
 140  € 210  € 42
 160  € 240  € 48

Alle opleidingen NT2 in CVO Leerstad

Aantal lestijden per cursus Volledig inschrijvingsgeld Verminderd inschrijvingsgeld
 60  € 36  € 18
 80  € 48  € 24
 120  € 72  € 36
 180*  € 72  € 36
 240  € 144  € 72

* enkel het verlengd leertraject NT2 richtgraad 1 en 2.

Maximale bedragen

Je betaalt:

 • maximum € 300 voor alle cursussen die officieel starten tussen 1 september t.e.m. 31 december.
 • maximum € 300 voor alle cursussen die officieel starten tussen 1 januari t.e.m. 31 augustus.

Dit maximumbedrag geldt voor elke opleiding afzonderlijk en voor elk centrum apart. Je kan dit niet in rekening brengen in een ander CVO.

De bewijslast voor de toepassing van de plafonnering per schooljaar en per opleiding berust bij jezelf. Het centrum is eraan gehouden om bij inschrijving je altijd een betalingsbewijs te overhandigen. Daarmee kan je zelf aantonen dat je het plafond hebt bereikt.

 

2. Kan ik een volledige vrijstelling van cursusgeld krijgen, en dus gratis inschrijven ?

Ja, dat kan op basis van volgende attesten:

een attest van het OCMW

 • voor cursisten (en hun familieleden) die materiële hulp genieten zoals bedoeld in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen,
 • voor cursisten die een steun genieten op basis van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965,
 • voor cursisten die een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon (geen leefgeld) of die ten laste zijn van de voormelde categorieën,

Cursisten die een leefloon ontvangen en ouder dan 65 jaar zijn, kunnen alleen nog genieten van een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld als ze beschikken over het statuut IGO (inkomensgarantie voor ouderen).

Asielzoekers die ouder zijn dan 65 jaar kunnen nog genieten van een volledige vrijstelling.

Op basis van een attest activering leefloon in het kader van een tewerkstelling artikel 60 §7 kan geen vrijstelling van het inschrijvingsgeld verleend worden. Elke verwijzing naar een andere paragraaf van artikel 60 komt wel in aanmerking voor een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

Een attest dat verwijst naar de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie kan slechts aanvaard worden als in het attest uitdrukkelijk vermeld wordt dat dit recht uit een leefloon bestaat.

Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand.

een attest van de VDAB

 • voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die een opleiding volgen in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk,
 • voor niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekende cursisten die op het moment van hun inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven (schoolverlaters).

Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand.

Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link op de startpagina van "Mijn loopbaan" - http://vdab.be/mijnloopbaan/. Helemaal in de kolom rechts ga je naar "Nuttige links" en klik je op "E-loket".  Daar kan je dan het "Aanvraag CVO-attest" terugvinden.  Het attest is al ingevuld voor jou, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen.

een attest van de directeur van een strafinrichting

 • voor cursisten die als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen.

Gedetineerden die thuis verblijven met een elektronische enkelband, komen NIET in aanmerking voor een vrijstelling van inschrijvingsgeld.

In het studiegebied Nederlands Tweede Taal zijn de cursussen NT2 gratis voor:

 • cursisten tussen 12 en 16 jaar die zijn doorverwezen door een secundaire school om Nederlands te leren,
 • voor inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend of die het inburgeringsattest of EVC-attest behaald hebben.
  Dit geldt enkel voor richtgraad 1 en 2 (ook geldig na 65 jaar),
 • cursisten met een attest van een sociaal verhuurkantoor, enkel voor richtgraad 1.1.

 

3. Wanneer krijg ik een gedeeltelijke vrijstelling en betaal ik minder cursusgeld ?

Deze mogelijkheid bestaat met

een attest van de VDAB

 • voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die GEEN opleiding volgen in het kader van een traject naar werk,
 • voor cursisten die ten laste zijn van iemand met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering.

Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand.

Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link op de startpagina van "Mijn loopbaan" - http://vdab.be/mijnloopbaan/. Helemaal in de kolom rechts ga je naar "Nuttige links" en klik je op "E-loket".  Daar kan je dan het "Aanvraag CVO-attest" terugvinden.  Het attest is al ingevuld voor jou, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen.

een attest voor mindervalide personen (66%)

 • voor cursisten met een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt en die NIET gepensioneerd zijn (geldig tot 65 jaar),
 • voor cursisten met een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten en die NIET gepensioneerd zijn (geldig tot 65 jaar),
 • voor cursisten met een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen en die NIET gepensioneerd zijn (geldig tot 65 jaar),
 • voor cursisten met een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt (onbeperkt geldig indien het attest werd aangevraagd VOOR de leeftijd van 65 jaar),
 • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten (onbeperkt geldig),
 • voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit de bovenstaande categorieën.

Deze attesten kunnen worden uitgereikt door:

 • het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH),
 • de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid,
 • de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV,
 • een mutualiteit.

Ambtenaren die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld worden wegens gezondheidsredenen, worden ook vrijgesteld. Dit kan worden aangetoond aan de hand van een attest van de werkgever (geldig tot 65 jaar).

een attest van een opleiding uit het leergebied van Basiseducatie

 • voor cursisten die gedurende 2 opeenvolgende jaren een opleiding uit het leergebied van de basiseducatie gevolgd hebben in een centrum voor Basiseducatie of in een CVO gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs. Deze vrijstelling geldt voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar en is ook nog geldig als men ouder is dan 65 jaar.

 

4. Kan ik als gepensioneerde ook genieten van verminderd inschrijvingsgeld?

Dit kan alleen voor bruggepensioneerden of SWT’ers (personen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag).

 • verplicht ingeschreven SWT’er
  Met een attest van de VDAB heb je dezelfde mogelijkheden als andere werkzoekenden (gedeeltelijke vrijstelling als uitkeringsgerechtigde werkloze of een volledige vrijstelling als je een opleiding volgt in kader van een erkend traject naar werk).
 • niet verplicht ingeschreven SWT’er
  Met een attest van de RVA of vakbond kan je in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vrijstelling.

Personen ten laste van iemand brengen de volgende documenten mee:

een attest waaruit blijkt dat de persoon, van wie zij te laste zijn, behoort tot één van de 2 opgesomde categorieën.een gezamenlijke verklaring op eer ondertekend zowel door de cursist als door de persoon van wie hij/zij ten laste is. Dit formulier kan je hier downloaden.

 

5. Zijn er extra studiekosten ?

Je vindt de extra studiekosten voor materialen, grondstoffen of diensten die verbonden zijn aan de cursus op de cursusfiche. Indien de studiekosten nog niet exact gekend zijn, wordt er een raming gegeven.  Het blijft achteraf mogelijk deze bedragen bij te sturen in positieve of negatieve zin aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten.