hbo5 graduaat boekhouden 03hbo5 graduaat fiscale wetenschappen 04hbo5 graduaat meertalig secretariaat 01hbo5 graduaat informatica 04


1. Algemene informatie
2. EVK of Eerder Verworven Kwalificaties
3. EVC of Eerder Verworven Competenties
4. Aanvraagformulieren secundair onderwijs
Vb. Lassen, taalcursussen, schoonheidsspecialiste, boekhoudkundig bediende, ...
5. Aanvraagformulieren graduaatsopleidingen

1. Algemene informatie

Heb je al interessante leerervaring in de praktijk opgedaan?
Ben je al een tijdje professioneel aan de slag en wil je nu verder studeren?
Wil je promotie maken en beschik je (nog niet) over de vereiste diploma's, ondanks je uitgebreide werkervaring?
Beheers je de kennis van de basismodules al via zelfstudie of bijscholingen, maar kan je dit niet echt bewijzen?

Geen probleem, CVO Leerstad houdt daar graag rekening mee bij het samenstellen van een efficiënt en flexibel studieprogramma! Speciaal op jouw maat!

In een eerste gesprek wordt al vlug duidelijk wat je al kan en wat nog nodig is om een extra certificaat of diploma te behalen.
Deze procedure heet EVC/EVK:

 • EVC = Eerder Verworven Competentie
 • EVK = Eerder Verworven Kwalificatie

Met wat je vroeger hebt geleerd (EVK) of elders door ervaring hebt verworven (EVC), kan je de duur van je leertraject aanzienlijk verkorten, waardoor je sneller in het bezit bent van een waardevol diploma.

Denk je dat je in aanmerking komt voor een opleiding op maat?
Neem dan zeker contact op met de verantwoordelijke van de trajectbegeleiding.
Zij zullen je graag helpen om totaal vrijblijvend de mogelijkheden te verkennen.

2. EVK of Eerder Verworven Kwalificaties

Wat is EVK?

EVK staat voor eerder verworven kwalificaties.
In de EVK-procedure kijken we naar diploma's, attesten, certificaten, creditbewijzen,... die je al behaald hebt. We gaan na of deze aan het niveau en de inhoud van de gekozen opleiding beantwoorden, waardoor je eventueel vrijstellingen in het leertraject kan krijgen.

Volgende studiebewijzen komen in aanmerking:

 • een creditbewijs uit een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs, d.i. een hogeschool of universiteit,
 • een attest uit een andere opleiding gevolgd aan een CVO,
 • een studiebewijs uit het buitenland (indien officieel gelijkgesteld).

Deze studiebewijzen moeten relevant zijn, m.a.w. het studiebewijs moet voldoende de inhouden dekken van de opleidingsonderdelen/modules waarvoor je een vrijstelling aanvraagt.

Ter verduidelijking
We spreken van een kwalificatie als een examen werd afgelegd en hiervan een formeel studiebewijs kan voorgelegd worden. Een bewijs van deelname aan een vorming of opleiding is bijgevolg geen kwalificatie en valt onder punt 2 EVC of Eerder Verworven Competenties.

Procedure

 • Je bestudeert thuis de cursusfiches van de gekozen opleiding. Je gaat na in hoever de studies waarvoor je al een studiebewijs hebt behaald, overeenkomen met bepaalde opleidingsonderdelen/modules. Op deze manier kan je zelf bepalen waarvoor je een vrijstelling kan aanvragen.
 • Je vult het aanvraagformulier "Aanvraag tot vrijstelling" in en je voegt alle bewijsstukken toe:
  • een kopie van de behaalde attesten en diploma's met diplomasupplementen,
  • lessentabellen van de school- of academiejaren die je doorlopen hebt,
  • attesten van andere opleidingen,
  • inhoudstabellen van cursussen,cursussen, werkjes,...
   Als studeent/cursist ben je zelf verantwoordelijk om alle relevante officiële bewijzen te verzamelen en te selecteren.
 • Je geeft alles netjes gebundeld af op één van onze secretariaten.
 • De bevoegde adjunct-directeur of directie-assistent volgt je dossier op en bespreekt je aanvraag met de coördinator en/of vakleerkrachten van de opleiding.
 • Zij geven een gemotiveerd advies dat bij je aanvraag wordt gevoegd.
 • Op basis van deze gemotiveerde adviezen en bijgevoegde attesten beslist de directeur of hij de gevraagde vrijstelling kan toekennen.
 • Je wordt telefonisch of via mail op de hoogte gebracht van zijn beslissing die in je persoonlijk dossier wordt opgenomen.

Uiteraard kan je een kopie van je ondertekend vrijstellingsattest op aanvraag bekomen.
De mensen van de leertrajectbegeleiding staan altijd klaar om je te helpen, van bij de opmaak van je vrijstellingsdossier tot en met het uitstippelen van een leertraject op jouw maat.

Je moet wel de lessen blijven volgen tot je het officiële bericht van de vrijstelling hebt ontvangen.

3. EVC of Eerder Verworven Competenties

Wat is EVC?

Soms gebeurt het dat je bepaalde kennis, inzichten en vaardigheden al door zelfstudie of werkervaring hebt opgedaan. Helaas kan je hiervan geen enkel attest of bewijs voorleggen. Toch kan je ook dan vrijstelling vragen via de EVC-procedure.

EVC staat voor eerder verworven competenties.
Via de EVC-procedure onderzoeken we of de competenties die je verworven hebt door werkervaring, leerervaring, zelfstudie, vrije tijd, ..., erkend kunnen worden.
Want mensen leren niet alleen in het onderwijs, maar ook op de werkvloer, in opleidingen en vormingen, in het verenigingsleven of in het vrijwilligerswerk (www.werk.be).

Voorbeelden
 • Je kan een ruime relevante werkervaring aantonen.
 • Je hebt een stevige basiskennis IT door zelfstudie verworven.Je beheerst een vreemde taal, bijv. omdat je die thuis spreekt of omdat je een stage in het buitenland hebt gelopen.

Procedure

Stap 1: de verkenningsfase
 • Bij de inschrijving geef je zelf duidelijk aan dat je al voorkennis en/of beroepservaring hebt. De mensen van de leertrajectbegeleiding schetsen je kort de inhoud van de opleiding en peilen met een aantal gerichte vragen naar je werkervaring, je opleidingsniveau, je bij- en nascholingen, etc.
 • Bij voldoende indicaties plannen zij voor jou een verkennend gesprek met de coördinator en/of een vakverantwoordelijke.
 • De coördinator en/of vakleerkracht van de opleiding bespreekt met jou heel open de inhoud van de cursus en peilt ondertussen mondeling naar je voorkennis. Hij zal je al heel goed en eerlijk kunnen adviseren wat voor jou het beste leertraject is.
 • Je kan nu zelf inschatten of je verder wil gaan en de EVC-procedure wil opstarten.
Stap 2: een EVC-dossier samenstellen
 • Als het verkenningsgesprek voor jou positief is uitgevallen, legt de trajectbegeleider je uit welke documenten je moet verzamelen en hoe je best te werk gaat.
 • Nu kan je een EVC-dossier samenstellen:
  • het formulier "Aanvraag tot vrijstelling" op basis van EVC - Kies het juiste formulier uit punt 4 of 5 hieronder,
  • officiële attesten van werkgevers,
  • attesten van gevolgde opleidingen,
  • andere bewijzen, ...
 • Vrijstellingen op basis van beroepservaring kan je aanvragen op basis van tenminste 1 jaar relevante werkervaring. Je dossier bevat dan minimum de volgende elementen:
  • een uitgebreide CV met
   -  een korte voorstelling van jezelf,
   -  een overzicht van gevolgde opleidingen, met alle bijscholingen of opleidingen
   -  in functie van je werkervaring,
   -  een overzicht van je volledige beroepscarrière.
 • een duidelijke functieomschrijving met de taken en verantwoordelijkheden in het kader van de beroepssituatie, ondertekend door de werkgever,
 • een lijst van de modules waarvoor je een vrijstelling vraagt,
 • indien gevraagd, een mapping van de werkervaring op onze leerinhouden, d.i. een gedetailleerde aanduiding van de wijze waarop beroepservaring de beheersing van deze inhouden garandeert.

Voorbeeld

  Leerinhoud opleidingsonderdeel/module Relevante werkervaring
  De uitbetaling van voorschotten op het loon van arbeiders boekhoudkundig kunnen verwerken Bij Firma ‘xxx’ was ik verantwoordelijk voor de loonadministratie waarbij regelmatig voorschotten werden uitbetaald en door mij verwerkt.
   ...  ...

Als student/cursist ben je zelf verantwoordelijk om alle relevante bewijzen te verzamelen en te selecteren.

 • Je geeft alles netjes gebundeld af op één van onze secretariaten. We aanvaarden enkel volledige dossiers en houden geen rekening met achtergebleven bewijsstukken.
 • De bevoegde adjunct-directeur of directie-assistent volgt je dossier op en bespreekt je aanvraag met de coördinator en/of vakleerkrachten van de opleiding.
Stap 3: de beoordeling van je competenties en de opmaak van een bewijs van bekwaamheid
 • De opleidingscoördinator, eventueel samen met één of meerdere vakdocenten, doet een "bekwaamheidsonderzoek" en beoordeelt het dossier op basis van een aantal criteria:
  • de aard, het niveau, de duur en inhoud van de gevolgde opleidingen,
  • de behaalde resultaten,
  • de aard, duur en inhoud van de beroepservaring,
  • de verantwoordelijkheid tijdens de uitoefening van het beroep,
  • de relevantie van al je ervaring voor de opleiding waarvoor je wil inschrijven.
 • Ze checken ook of de opgedane ervaring voldoende recent is en of de competenties voldoende beheerst zijn in verschillende situaties. Zij kunnen altijd vragen om je dossier mondeling verder toe te lichten.
 • Zij maken een overzicht op van je competenties en gieten dit in een bewijs van bekwaamheid.
Stap 4: een vrijstellingsproef afleggen

Als het ingediende EVC-dossier niet overtuigend genoeg zou blijken, kan je een vrijstellingsproef afleggen. We gaan dan testen of de verworven competenties voldoende overeenkomen met de einddoelen/competenties van het opleidingsonderdeel/de module waarvoor je vrijstelling aanvraagt.
De vrijstellingsproef bestaat uit een schriftelijke en/of mondelinge test.

 • Je vult daarvoor het aanvraagformulier "Aanvraag tot vrijstellingsproef" in en geeft dit af op één van onze secretariaten.
  Kies het juiste formulier uit punt 4 of 5 hieronder.
 • De vrijstellingsproef wordt gepland en op een afgesproken datum door een bevoegd leraar/lector afgenomen. Op basis van deze proef geeft de leraar/lector(eventueel in samenspraak met de coördinator) een gemotiveerd advies dat bij je aanvraag wordt gevoegd.
 • Bij positief advies wordt een een bewijs van bekwaamheid opgesteld.

De beslissing van de directeur is definitief. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar aangetekend worden.

Stap 5: de toekenning van je vrijstelling op basis van EVC-dossier

Op basis van de bewijzen, het bijgevoegd dossier en de eventuele vrijstellingsproef beslist de directeur of hij de gevraagde vrijstelling kan toekennen.
Je wordt telefonisch of via mail op de hoogte gebracht van zijn beslissing, die in je persoonlijk dossier wordt opgenomen. Uiteraard kan je een kopie van je ondertekend vrijstellingsattest op aanvraag bekomen.

Je moet wel de lessen blijven volgen tot je het officiële bericht van de vrijstelling hebt ontvangen.