Onze secretariaten

 • Lokeren - 09/348.38.45
  Groendreef 31
 • Dendermonde - 052/25.87.42
  Begijnhoflaan 1
 • Hamme - 052/49.99.72
  Verbindingsstraat 66

Surf direct naar ...

aanvraag info

online inschrijven

handboek bestellentest je kennis

elo

infobev


1. Wat is betaald educatief verlof?
2. Wie heeft recht op betaald educatief verlof?
3. Hoeveel loon krijg ik bij betaald educatief verlof?
4. Geven alle opleidingen in CVO Leerstad recht op betaald eductief verlof?
5. Op hoeveel uren betaald educatief verlof heb ik recht?
6. Wanneer kan ik dat verlof opnemen?
7. Hoeveel keer mag ik maximaal afwezig zijn?
8. Wat gebeurt er als ik de opleiding stopzet of niet slaag?
9. Kan ik mijn betaald educatief verlof verliezen?
10. Hoe vraag ik betaald educatief verlof aan?
11. Welke documenten heb ik nodig om mijn aanwezigheid in de les te bewijzen·en wat moet ik ermee doen?
12. Waar vind ik meer uitgebreide informatie over betaald educatief verlof?

1. Wat is Betaald educatief verlof ?

Wanneer je een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs volgt, heb je soms de mogelijkheid om extra verlof zonder loonverlies te krijgen. Je kan deze aanvullende vakantiedagen gebruiken om bv. de lessen te volgen of om thuis te studeren.
Je werkgever ondervindt hiervan geen enkel financieel nadeel want deze dagen worden door de overheid aan hem terugbetaald.

Het aantal uren verlof waar je recht op hebt, verschilt en is afhankelijk van het feit of de opleidingsuren al dan niet samenvallen met je werkuren. Ook het feit of de opleiding voorbereidt op een knelpuntberoep of leidt tot een eerste diploma secundair onderwijs maakt een verschil.

Betaald educatief verlof is een gewaarborgd recht dat aan de werknemer moet toegestaan worden. Je werkgever kan in principe geen enkele reden inroepen om het B.E.V. te weigeren of de duur ervan te beperken, op voorwaarde dat de gevolgde opleiding voldoet aan de wettelijke voorwaarden en dat de organisatie van het werk niet in het gedrang komt.

Nog goed om te weten....

 • De gevolgde opleiding moet minimum 32 uur per schooljaar omvatten.
 • De lestijden die in afstandsonderwijs en stage worden verricht, komen niet in aanmerking voor betaald educatief verlof.  Deze lestijden tellen niet mee voor het minimale aantal van 32 lestijden.
 • Bij een laattijdige inschrijving wordt het aantal verlofuren verminderd met het aantal lesuren dat al voorbij is.
 • Er moet geen rechtstreeks verband zijn tussen de opleiding die je wil volgen en je eigenlijke beroep. Zo kan je bijvoorbeeld een opleiding Russisch volgen en daar B.E.V. voor krijgen, ook al heb je voor je werk helemaal geen Russisch nodig.
 • Wie zijn aanvraag voor B.E.V. heeft ingediend, geniet van een zekere bescherming tegen ontslag. M.a.w. het feit dat je B.E.V. neemt, kan nooit een reden voor ontslag zijn.

2. Wie heeft er recht op betaald educatief verlof ?

Om recht te hebben op B.E.V. moet je als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • tewerkgesteld zijn in de privé-sector of een contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf (NMBS, Proximus, bpost, Belgocontrol)
  Zijn dus uitgesloten: werknemers tewerkgesteld bij de Staat, de Gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW's en de intercommunales, en ook het onderwijzend personeel.
 • voltijds tewerkgesteld zijn (bij één of meerdere werkgevers)
 • deeltijdse werknemers hebben vaak ook recht op een aantal uren B.E.V.Informeer hiervoor bij jouw werkgever. Raadpleeg ook de website  http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof

3. Hoeveel loon krijg ik bij betaald educatief verlof ?

Je vindt een up-to-date antwoord op de website http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof

4. Geven alle opleidingen in CVO Leerstad recht op B.E.V. ?

Bijna alle opleidingen in CVO Leerstad geven recht op B.E.V., behalve Kleding, Koken, Wijnkenner, Creatief atelier, Florist (Basistechnieken en Gelegenheidsvbloemschikken), Schoonheidsverzorging, Kapper en Digitale Fotografie.

Je kan dit ook terugvinden op de cursusfiches op onze website.

5. Op hoeveel uren betaald educatief verlof heb ik recht ?

Je hebt het recht om op het werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde cursussen, maar met een maximum. Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op 1 uur (60 minuten) B.E.V.

  Gewone maxima

Maxima als beroepsopleiding
(knelpuntberoep, 1ste diploma HSO)*
  Cursusuren vallen niet samen
met arbeidstijd
Cursusuren vallen samen
met arbeidstijd
 
Taalopleidingen
voor één of meerdere taalcursussen
80 80 80
Alle andere opleidingen
voor één of meerdere cursussen
100 120 180

 * meer info kan je verkrijgen op onze secretariaten

Bij een laattijdige inschrijving wordt het aantal verlofuren verminderd met het aantal lesuren dat al voorbij is.
Opgelet:
Indien je binnen de opleiding HBO5 Meertalig secretariaat alleen educatief verlof aanvraagt voor een taal (Vb. Nederlands, Frans, Duits,..) heb je maar recht op maximum 80 uren en NIET op 100 uren.

6. Wanneer kan ik dat verlof opnemen ?

De planning van deze extra dagen verlof moet altijd in overleg met de werkgever gebeuren.
Hij mag je verlof op een bepaald moment weigeren, als de werkplanning op jouw afdeling hierdoor in het gevaar zou komen.

Het educatief verlof moet opgenomen worden tussen het begin van de cursus en het einde van de examenperiode, met uitzondering van alle schoolvakanties en vakantiedagen.
M.a.w. je kan geen dagen B.E.V. nemen in bv. de kerst- of krokusvakantie, of na het officiële einde van je cursus.

Als je niet in je examen zou slagen en je krijgt een kans op een herexamen, kan je B.E.V. verlengd worden tot het einde van deze periode, op voorwaarde dat je ook echt aan de examens deelneemt. In dit geval moet je zeker een attest aan je werkgever bezorgen waarin we de data van de tweede examentijd vermelden.

7. Hoeveel keer mag ik maximaal afwezig zijn ?

Wie gebruik maakt van B.E.V., dient de cursussen heel stipt te volgen. Dit moet vanuit de overheid nauwkeurig door ons worden gecontroleerd.

Je mag niet meer dan 10 % per trimester ongewettigd afwezig zijn. Dit percentage wordt berekend op het werkelijk aantal gegeven lesuren.
Ben je toch meer dan 10% ongewettigd afwezig gebleven, dan verlies je het recht op B.E.V. voor een periode van 6 maanden, en kan je werkgever het ten onrechte uitbetaald loon van jou terugvorderen!

Als gewettigde afwezigheden aanvaarden we

 • een medisch attest voor ziekte van de cursist of een lid van de familie die onder hetzelfde dak woont,
  DIXIT-attesten worden niet aanvaard als verklaring voor een verantwoorde of gewettigde afwezigheid,
 • een afwezigheid voor beroepsredenen (via een verklaring van de werkgever),
 • een afwezigheid door familiale omstandigheden: een overlijden van een familielid, de geboorte van je kind (via een officieel attest),
 • een staking van het openbaar vervoer,
 • overmacht zoals extreem winterweer (bv. erge sneeuwval en ijzel).

Alle wettigingen worden altijd aan je eigen overzichtsblad vastgeniet, en met de juiste code aangeduid.

8. Wat gebeurt er als ik de opleiding stopzet of niet slaag ?

Als je een cursus stopzet, meld je dit onmiddellijk aan het secretariaat. Je krijgt een attest van de reeds gevolgde uren. Als je dit niet meldt ben je ongewettigd afwezig voor de rest van de cursus en word je gedurende 6 maanden geschorst voor het opnemen van educatief verlof.

9. Kan ik mijn B.E.V. verliezen ?

Ja,

 • als je zelf de cursus stopzet,
 • als je meer dan 10 % ongewettigd afwezig bent geweest (per trimester gerekend!),
 • als je een winstgevende activiteit tijdens je B.E.V. uitoefent,
 • als je 2 maal eenzelfde cursus volgt zonder te slagen, dan verlies je definitief het recht op B.E.V. voor die cursus.

Het kan dan gebeuren dat de werkgever ten onrechte loon voor B.E.V. heeft toegekend.
In dergelijk geval zal de werkgever geen terugbetaling kunnen bekomen vanwege het ministerie. De werkgever beschikt dan over een periode van 3 jaar om het ten onrechte betaalde loon terug te vorderen van de werknemer.

10. Hoe vraag ik betaald educatief verlof aan ?

Stap 1

 • Je meldt je aanvraag voor B.E.V duidelijk bij je inschrijving aan de balie.
 • Je krijgt van de medewerker onmiddellijk een blanco overzichtsblad mee, dat de leerkracht op het einde van elke les zal tekenen. Je kan dit invulblad ook hier downloaden en afdrukken < overzicht afwezigheden >

Stap 2

 • Begin oktober maken onze medewerkers je aanvraag B.E.V. klaar voor je werkgever. Je kan dit afhalen aan de balie tegen midden oktober.

Stap 3

 • Je bezorgt het originele aanvraagformulier voor 31 oktober persoonlijk aan je werkgever. Dit kan persoonlijk, aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

Nog dit...
Als je na 31 oktober nog zou inschrijven of je verandert van werkgever in de loop van het schooljaar, moet je de nodige aanvraag binnen de 15 dagen aan je werkgever afgeven.

11. Welke documenten heb ik nodig om mijn aanwezigheid in de les te bewijzen en wat moet ik er mee doen ?

We gaan je aanwezigheden controleren aan de hand van een overzichtsblad dat je zelf bijhoudt.
Onze leerkrachten zullen elke les tekenen dat je ook echt aanwezig was. Ze doen dit pas op het einde van de les, zodat zij dit ook waarheidsgetrouw kunnen opvolgen.
Het is niet toegelaten om pas alles op het einde van een trimester te laten tekenen.

Het overzichtsblad is een intern document van onszelf en wordt per trimester op het secretariaat afgegeven:

 • sept-okt-nov-dec.: afgeven na de laatste les voor de kerstvakantie,
 • jan-febr-maart: afgeven na de laatste les voor de paasvakantie,
 • april-mei-juni: afgeven na het laatste examen of de laatste les van juni.

Het is heel belangrijk dat je ook alle bewijsstukken van gewettigde afwezigheden onmiddellijk aan dit blad vastniet, zodat onze medewerker snel en zorgvuldig alles kan berekenen.

Na controle door ons kan je voor elk trimester een officieel nauwgezetheidsattest afhalen. Dat moet je onmiddellijk aan de werkgever afgeven, als bewijs dat je regelmatig de lessen hebt gevolgd.

12. Waar vind ik meer uitgebreide informatie over B.E.V. ?

Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief verlof
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
Telefoon: 1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 09.00 tot 19.00 uur.

E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Nog meer info kan je vinden op http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof.

Lees zeker ook de uitgebreide brochure "Wegwijs in het betaald edcuatief verlof"